INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – Tecnocasa

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Działają na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich odbywać się będzie przetwarzanie zebranych od Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”) w przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu, wyrażenia zainteresowania ofertą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami czy też zlecenia czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami („Umowa”).
 2. Ze względu na fakt, iż w sieci Tecnocasa każda agencja pośrednictwa nieruchomości („Agencja”) wskazana na naszej stronie internetowej w zakładce „Biura” jest niezależnym podmiotem gospodarczym i to jej będą przekazywane Państwa Dane Osobowe, podane w związku z nawiązaniem kontaktu, wyrażeniem zainteresowania ofertą czy też zleceniem czynności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarciem Umowy, administratorem Państwa Danych Osobowych będzie: [], z którym/ą można się skontaktować poprzez adres email: [], telefonicznie pod numerem [___] lub pisemnie na adres siedziby („Administrator”).
 3. Sieć Tecnocasa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: rzecznik@tecnocasa.pl lub info@tecnocasa.pl, telefonicznie pod numerem +48 505 461 957 lub pisemnie na adres: Kraków (30-033), ul. Henryka Sienkiewicza 9/7 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane:
  • w celu lub w związku z nawiązaniem przez Pana/Panią kontaktu z Administratorem, zainteresowaniem ofertą Administratora lub zleceniem Administratorowi czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami („Umowa”), w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na kontakt, przedstawienia ofert, podjęcia czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarcia i zapewnienia realizacji Umowy oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych, marketingu bezpośredniego oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (cele rachunkowe i podatkowe), jeżeli takie obowiązki wynikną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawnicze i inne usługi związane z bieżącą działalnością, a także podmiotom zrzeszonym w systemie franczyzowym Tecnocasa.
 6. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, jeśli dojdzie do jej zawarcia. Po jej wygaśnięciu okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 8. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 9. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo żądania od Administratora sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO);
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 21 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem Pana/Pani zwykłego pobytu w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);
  • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył Pana/Pani skargi lub nie poinformował Pana/Pani w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
  • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Panu/Pani na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).